Het bestuur van de Stichting Nederlandse Islamitische Scholen (SNIS) is op zoek naar een directeur-bestuurder.

Over de SNIS
Het bestuur van de Stichting Nederlandse Islamitische Scholen (SNIS) beheert twee basisscholen in Amsterdam: El Amien 1 en El Amien 2. In de 2 basisscholen van de Stichting werken dagelijks zo’n 100 personeelsleden mee aan de ontwikkeling van meer dan 800 leerlingen. Sinds juni 2013 kent de SNIS een bestuursmodel dat is gebaseerd op de principes van goed onderwijsbestuur en dat voorziet in een scheiding tussen toezien en besturen. Er wordt gewerkt met een algemeen bestuur dat bestaat uit toezichthoudende bestuursleden en met een uitvoerend bestuurder: de directeur-bestuurder. De toeziende bestuursleden oefenen geen taken uit die in de statuten aan de directeur-bestuurder zijn toebedeeld. De dagelijkse leiding van de scholen El Amien 1 en El Amien 2 ligt in handen van de schooldirecteuren. Ondersteuning van bestuur en management vindt plaats door een vast stafbureau, door administratiekantoor OOG en facultatief door extern adviseurs. Voor de invulling van de posities van de toeziende bestuursleden, de voorzitter van het algemeen bestuur en de directeur-bestuurder hanteert het algemeen bestuur een openbare profielschets. Voor een uitgebreide weergave van de taak- en bevoegdheidsverdeling en de wijze waarop het intern toezicht in de organisatie vorm krijgt wordt verwezen naar het bestuursreglement van de SNIS en het managementstatuut.

Wat vragen wij van jou?

  • Het opstellen en vaststellen van (meerjaren)beleidsplannen en taakstellingen voor de locaties c.q. schoolsoorten;
  • Het opstellen en vaststellen van het onderwijsbeleidsplan, het initiëren en stimuleren van onderwijsinnovatie op grond van maatschappelijke ontwikkelingen alsmede Het scheppen van voorwaarden voor de uitvoering hiervan;
  • Het formuleren van richtlijnen voor het opzetten en bewaken van het financiële beleid;
  • Het ontwikkelen van de planning- en controlcyclus;
  • Het opstellen en vaststellen van de begroting, jaarrekening, het toezien op de besteding van de toegewezen budgetten;
  • Het opstellen en vaststellen van de hoofdlijnen van het personeels- en organisatiebeleid;
  • Het opstellen en vaststellen van meerjaren onderhoud- en huisvestingsplannen;
  • Het ontwikkelen van een meerjaren strategisch bedrijfs- en beleidsplan, rekening houdend met onderwijskundige, maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en demografische ontwikkelingen in de regio;
  • Het initiëren en aansturen van projecten en activiteiten in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen met regionale reikwijdte;
  • Het vertegenwoordigen van de stichting naar buiten, op politiek en bestuurlijk terrein en naar in- en uitstroominstellingen;
  • Het opbouwen en onderhouden van voor de stichting relevante contacten en netwerken;
  • Het laten uitvoeren van PR-, voorlichtings- en marketingbeleid;
  • Brede en algemene kennis van en inzicht in maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in relatie tot het primair onderwijs;
  • Brede en algemene kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen het primair onderwijs;
  • Kennis van en vaardigheid in het managen van een grote onderwijsorganisatie;
  • Theoretische en praktische kennis van organisatorische veranderingsprocessen;
  • Inzicht in financieel economische ontwikkelingen, beheer, huisvesting en organisatie;
  • Inzicht in en ervaring met personeelsbeleid;
  • Vaardigheid in het opstellen van beleidsplannen, voorstellen en adviezen;
  • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van strategisch beleid binnen de organisatie;
  • Vaardigheid in het behartigen van de belangen van de organisatie.
  • De directeur-bestuurder draagt het identiteitsbeleid van de organisatie uit en onderschrijft deze ook;
  • De directeur-bestuurder onderschrijft doel en grondslag van de stichting en pleit voor Islamitisch onderwijs.

Wat bieden wij?

 • Een dynamische werkomgeving;
 • Collegiale en inhoudelijke ondersteuning;
 • Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op onbepaalde tijd.

Arbeidsvoorwaarden
Een functie voor 1,0 fte conform de CAO Bestuurders Funderend Onderwijs, schaal BB (€5.497,-/€8.456,- bruto).

Geïnteresseerd?
U kunt solliciteren t/m 5 mei 2024.
Vragen en uw sollicitatie kunt u richten aan de BAC.