Aanvulling schoolgids/schoolplan El Amien 1

Langs deze weg willen wij u op de hoogte brengen van een aantal zaken uit de schoolgids en het schoolplan die verheldering behoeven of gewijzigd zijn.

– Contactgegevens samenwerkingsverband waar onze school deel van uitmaakt;
– Kosten schoolkamp leerlingen groep 8;
– Vermelding methoden rekenen en taal;
– Het protocol schorsen en verwijderen.

De wijzigingen zijn vanaf heden terug te vinden in de digitale versies op onze website.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Y. El BakkaliSamenwerkingsverband

De El Amien maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen. Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen bestaat uit 48 schoolbesturen met in totaal 249 scholen. Het is een vereniging waar alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen lid van zijn – zowel de besturen in het primair onderwijs (het reguliere onderwijs) als de besturen in het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO).

Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen kunt u terecht op hun website of in contact met hen treden.

PO2707 SWV Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen
Maassluisstraat 2 III
1062 GD Amsterdam
T 020 72 37 100

Secretariaat
E secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl
W www.swvamsterdamdiemen.nl/contact


Kosten schoolkamp groep 8
 

Voor dit schooljaar(2016-2017) zijn de kosten voor het schoolkamp voor de leerlingen van de groepen 8 geraamd op €50,-. In de loop van het schooljaar zullen verdere details omtrent het schoolkamp aan de ouders en leerlingen worden medegedeeld.


Vermelding methoden taal en rekenen

Voor de groepen 3 tot en met 8 maken wij gebruik van de rekenmethode ‘De wereld in getallen’. Voor meer informatie over deze methode klik hier. In de groepen 1/2 wordt gerekend met de methode ‘Alles telt’. Klik hier voor meer informatie over deze methode.

Voor de groepen 4 tot en met 8 maken wij gebruik van de taalmethode ‘Taal Actief v4’. Voor meer informatie over Taal Actief klik hier. De groepen 3 leren lezen met de methode veilig leren lezen. Voor meer informatie over veilig leren lezen klik hier.

Voor de groepen 1/2 maken wij gebruik van de taalmethode piramide. Klik hier voor meer informatie over piramide.


Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen:

Als een leerling zich ernstig misdraagt kan de school de leerling daarvoor een officiële straf geven. Het kan gaan om: een officiële waarschuwing; een schorsing; verwijdering.

Aanleidingen voor schorsing/verwijdering zijn:

  1. Voortdurend storend, agressief gedrag van leerling en/of zijn/haar ouders/verzorgers waardoor de voortgang van het onderwijs verstoord wordt;
  2. De zorg voor de leerling vergt een onevenwichtig groot aandeel van de schoolorganisatie, waarbij doelen nauwelijks of niet gehaald kunnen worden;
  3. Bedreigend of agressief gedrag jegens leerlingen/personeel/directie.

Voorafgaand aan een officiële waarschuwing
Een leerling die gedrag vertoont zoals hierboven omschreven, wordt in eerste instantie aan de regels herinnerd. Bij herhaling of een onbeleefde reactie volgt een waarschuwing van de leerkracht. Indien deze waarschuwing niet het gewenste resultaat oplevert, wordt de leerling uit de klas gestuurd. De leerling neemt werk vanuit de klas mee en blijft minimaal hetzelfde dagdeel uit de groep.

Hij/zij gaat vervolgens ‘in afzondering’ aan het werk. Aan het einde van het dagdeel meldt de leerling zich bij de groepsleerkracht; deze bepaalt of er voldoende werk is gemaakt en of dit netjes en goed is uitgevoerd. Is dit niet het geval, dan wordt het betreffende werk na schooltijd opnieuw gemaakt; op school (een telefoontje naar huis als dit langer dan 15 minuten duurt). De groepsleerkracht bepaalt of de leerling weer terug mag in de groep.

Als een leerling voor de tweede keer wordt afgezonderd, volgt dezelfde procedure als bij de eerste keer. Bovendien krijgt de leerling een extra taak. De ouders worden telefonisch op de hoogte gesteld door de groepsleerkracht. De directeur wordt hierover door de leerkracht schriftelijk op de hoogte gesteld.

Als afspraken bij herhaling niet worden nagekomen en/of waarschuwingen geen effect hebben, volgt een officiële waarschuwing door de directeur:

Officiële waarschuwing door de directeur

De directeur geeft de officiële waarschuwing. Voor het geven van de waarschuwing worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek waarin het besluit tot het geven van een officiële waarschuwing wordt toegelicht. Bij dit gesprek is naast de directeur een tweede personeelslid aanwezig. De directeur maakt een verslag van het gesprek; dit wordt ondertekend door de directeur en door het tweede aanwezige personeelslid; aan de ouders wordt gevraagd het verslag voor gezien te ondertekenen. De officiële waarschuwing wordt op schrift gesteld en aan de ouders gegeven. Omdat in dit stadium een schorsing een reële mogelijkheid is, worden de algemeen directeur, de leerplichtambtenaar en de inspecteur telefonisch geïnformeerd. De directeur bewaart de officiële waarschuwing en het verslag van het gesprek met de ouders in zijn archief zolang de leerling de school bezoekt

Een schorsing

Schorsing van leerlingen gebeurt voor maximaal 5 schooldagen in de gehele schoolloopbaan van een leerling door de directeur, hiertoe gemandateerd door de algemeen directeur. Omdat de leerling leerplichtig is, geeft de school in geval van schorsing altijd huiswerk mee.  Als de directeur een leerling wil schorsen, meldt hij dit bij de algemeen directeur. Voorafgaand aan het besluit tot schorsing worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek waarin het voorgenomen besluit wordt toegelicht. Bij dit gesprek zijn de directeur en een personeelslid aanwezig. De directeur maakt een verslag van het gesprek; dit wordt ondertekend door het personeelslid en door de directeur; aan de ouders wordt gevraagd het verslag voor gezien te ondertekenen.

Het schorsingsbesluit wordt op schrift gesteld en aan de ouders gegeven. De directeur bewaart het schorsingsbesluit en het verslag van het gesprek met de ouders in zijn archief zolang de leerling de school bezoekt. Als de ouders het niet eens zijn met de schorsing van hun kind, kunnen ze schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur. Het bestuur reageert binnen vier weken.

Daarna hebben ouders nog de mogelijkheid om een uitspraak van de rechter te vragen. De inspectie, de leerplichtambtenaar en het bevoegd gezag worden per brief op de  hoogte gesteld van de schorsing.

Verwijdering

Verwijdering van leerlingen gebeurt door de algemeen directeur/ de bestuurder. De algemeen directeur/ bestuurder heeft een gesprek met de directeur en eventueel een betrokken personeelslid. Voorafgaand aan het besluit tot verwijdering worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek waarin het voorgenomen besluit tot verwijdering wordt toegelicht. Bij dit gesprek zijn de algemeen directeur/ bestuurder en de directeur aanwezig. Het besluit tot verwijdering wordt op schrift gesteld en aan de ouders gegeven. De directeur maakt een verslag van het gesprek; dit wordt ondertekend door de algemeen directeur/ bestuurder en door de directeur; aan de ouders wordt gevraagd het verslag voor gezien te ondertekenen.

Als de ouders het niet eens zijn met de verwijdering, kan de leerplichtambtenaar van de gemeente worden ingeschakeld om te bemiddelen. Levert bemiddeling van de leerplichtambtenaar voor de ouders niet het gewenste resultaat op, dan kunnen zij schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur. Het bestuur reageert binnen vier weken. Daarna hebben ouders nog de mogelijkheid om een uitspraak van de rechter te vragen.

Een verwijdering kan pas worden geëffectueerd als er door de school een andere school voor de leerling is gevonden. Als kan worden aangetoond dat er acht weken lang door de school is gezocht zonder succes, kan ook tot verwijdering worden overgegaan (artikel 40, Wet op het Primair Onderwijs). Uiteraard kunnen de ouders tijdens de hierboven aangegeven procedure ook zelf een nieuwe school voor hun kind zoeken. Als dat lukt, is de verwijdering ook geëffectueerd.

Informeren inspectie en leerplichtambtenaar

Inspectie en leerplichtambtenaar worden altijd geïnformeerd over een (voorgenomen) besluit tot schorsing of verwijdering.

Contact INFO
Heeft u vragen? Wilt u iets melden? Heeft u een klacht?
NEEM CONTACT OP
Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven.
IBS El Amien
2016-08-17T01:17:37+02:00
Islamitisch onderwijs Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven. IBS El Amien 2016-08-17T01:17:37+02:00 Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven. https://www.elamien.nl/testimonials/islamitisch-onderwijs
0
IBS El Amien