Ouderbijdrage El Amien 1

Zoals u elk jaar van ons gewend bent, zullen we ook dit jaar de ouderbijdrage innen. Voor het schooljaar 2016/2017 is de bijdrage € 50,- per kind. De ouderbijdrage is dit schooljaar met €5,- verhoogd. Dit is noodzakelijk, omdat de prijzen stijgen. Met de verhoging zijn wij in shaa Allah in staat om de activiteiten te kunnen blijven bekostigen. We hebben het vorige schooljaar gered met €45,- vanwege doorgevoerde bezuinigingen. Om de ouders tegemoet te komen voeren wij dit jaar korting in vanaf het derde kind.

Dit ziet er als volgt uit:

Het eerste kind                                     € 50,-
Het tweede kind                                   € 50,-
Het derde kind                                      € 45,-
Vanaf het vierde kind                          € 42,50
Kinderen geplaatst na januari           € 25,-.

Wij  hebben dit schooljaar ervoor gekozen om de eerste betaalmogelijkheid niet contant te innen. U kunt het volledige bedrag overmaken op de rekening van de ouderraad. Als u ervoor kiest om het bedrag in twee termijnen te betalen, kunt u € 25,- overmaken. Wij verzoeken u vriendelijk om de ouderbijdrage vóór 15 oktober 2016 over te maken. Als u in twee termijnen betaalt, dan moet het bedrag uiterlijk op 20 januari 2017 volledig voldaan zijn.

Het is niet de bedoeling dat u alleen het tweede gedeelte betaalt, omdat u bijvoorbeeld alleen wil dat uw kind met het schoolreisje meegaat en niet meedoet met de overige activiteiten. Het gehele bedrag dient voor elk kind betaald te worden, anders kan alsnog besloten worden dat het kind in de tweede helft van het schooljaar niet mee mag doen met de extra activiteiten die uit deze bijdrage betaald worden.

Als u het geld overmaakt, vermeldt u dan de volgende gegevens van uw kind(eren):

 • volledige naam van uw kind(eren);
 • geboortedatum;
 • groep van uw kind(eren);

Bankgegevens:  Stichting NIS Ouderraad El Amien 1
(IBAN)Rekeningnummer: NL54 INGB 0006 6525 69

De ouderbijdrage komt geheel ten  goede aan de kinderen. Het bedrag is vrijwillig, maar wel nodig om de hieronder vermelde activiteiten te kunnen financieren.

 • Eidal Adha
 • Artis
 • Schoolreisje
 • Ramadan/EidAl Fitr

Als u de bijdrage niet kunt betalen, neem dan contact op met ons, zodat wij samen kunnen kijken wat wij hieraan kunnen doen.

Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijdrage, kunt u ons benaderen via de mail: ouderraad1@elamien.nl.

Met vriendelijke groet,

Ouderraad El Amien 1Wat is een ouderbijdrage en waarvoor wordt het gebruikt?

Voor het naar school gaan van je kind hoef je niks te betalen: dat doet de Rijksoverheid. Maar de school verwacht wel van je, dat je een ouderbijdrage betaalt. Hoe hoog is die bijdrage? Waar is dat geld voor bedoeld? En ben je verplicht om die bijdrage te betalen?

Hoogte ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een bedrag dat je jaarlijks betaalt voor extra activiteiten op school. Het is een vrijwillige bijdrage. De ouderraad int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs kent een ouderbijdrage.

Hoe hoog de ouderbijdrage is, bepaalt de school van je kind. Meestal maakt de ouderraad een conceptbegroting. Aan de hand daarvan wordt de hoogte van de ouderbijdrage bepaald. Na goedkeuring van de Medezeggenschapsraad en het schoolbestuur stelt de school de hoogte van de bijdrage vast. Het bedrag is dit jaar vastgesteld op €50,- en de begroting hiervan is binnenkort in te zien.

Een school bepaalt zelf de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit gebeurt in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. De hoogte van de ouderbijdrage kan per school verschillen. Sommige scholen vragen een vast bedrag per jaar. Andere scholen vragen per activiteit geld aan de ouders.

Het moet duidelijk zijn dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Ook moet duidelijk zijn wat de hoogte en de bestemming van de bijdrage is.

De extra activiteiten waarvoor de vrijwillige ouderbijdrage gebruikt kan worden zijn de volgende:

 • excursies;
 • schoolreisjes;
 • sportdag;
 • schoolkamp;
 • eidvieringen
 • eidcadeautjes
 • iftar

Ouderbijdrage niet betaald

Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een verplichte activiteit? Dan mag uw kind toch deelnemen aan deze activiteit, omdat de activiteit onderdeel is van het onderwijsprogramma.

Heeft u de ouderbijdrage niet betaald voor een extra activiteit die niet is verplicht? Dan kan uw kind niet mee doen met deze activiteiten. De school moet dan wel zorgen voor opvang van uw kind. Voor meer informatie en vragen hierover kunt u terecht bij de ouderraad.

Korting of kwijtschelding ouderbijdrage

Kunt u de bijdrage niet betalen? Neem dan contact op met ons, zodat wij samen kunnen kijken wat wij hieraan kunnen doen. Er bestaan mogelijkheden tot korting en kwijtschelding vanuit de gemeente voor hen die het echt niet kunnen betalen. Ook heeft u de mogelijkheid om het bedrag in twee delen te betalen.

Contact INFO
Heeft u vragen? Wilt u iets melden? Heeft u een klacht?
NEEM CONTACT OP
Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven.
IBS El Amien
2016-08-17T01:17:37+02:00
Islamitisch onderwijs Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven. IBS El Amien 2016-08-17T01:17:37+02:00 Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven. https://www.elamien.nl/testimonials/islamitisch-onderwijs
0
IBS El Amien