Klachtenregeling

Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Dit kan over allerlei zaken gaan op school. Hieronder staat een stappenplan hoe je om moet gaan met een klacht.

Veelal heeft het zin om met de aangeklaagde in gesprek te gaan en de ontevredenheid te uiten.  Middels een open gesprek kunt u samen een oplossing voor het probleem vinden.

Stap 1: In gesprek met de aangeklaagde

Veelal heeft het zin om met de aangeklaagde in gesprek te gaan en de ontevredenheid te uiten.  Middels een open gesprek kunt u samen een oplossing voor het probleem vinden.

Stap 2: In gesprek met de directie

Bent u niet tot een oplossing gekomen en voelt u zich niet blij met het resultaat, dan kunt u terecht bij de directie. De directie zal met u in gesprek gaan om alsnog tot een oplossing te komen.  Mocht het gesprek  en de interventies die onder leiding van de directie niet geholpen hebben of mocht de directie juist de aangeklaagde zijn, ga dan naar stap 3.

Directeur El Amien I: Nassira Maanane (n.maanane@elamien.nl)
Directeur El Amien II: Rachida El Masoudi (r.elmasoudi@elamien.nl)

Stap 3: In gesprek met de contactpersoon

De contactpersoon fungeert als een eerste aanspreekpunt bij klachten of mogelijke klachten, verstrekt desgevraagd de nodige informatie in dat kader en verwijst u naar de klachtenregeling SNIS, de vertrouwenspersoon, dan wel een andere daarvoor in aanmerking komende persoon of instantie.

Contactpersoon  El Amien I
Cemile Sahin (c.sahin@elamien.nl)
Jamel Hanachi (j.hanachi@elamien.nl)

Contactpersoon  El Amien II
Nadia Hajjioui (n.hajjioui@elamien.nl)

Bestuur SNIS: bestuur@stichtingnis.nl

Klachtencommissie
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
W: www.onderwijsgeschillen.nl
E: info@onderwijsgeschillen.nl
T: 030 280 9590

Stap 4: In gesprek met de vertrouwenspersoon

Hebben de vorige stappen niks opgeleverd of bent u gezien de zwaarte van de klacht doorverwezen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon  van de school. De vertrouwenspersoon gaat in eerste instantie na of degene, die zich tot hem heeft gewend omdat hij overweegt een klacht in te dienen, geprobeerd heeft zijn problemen met degene tegen wie hij zijn bedenkingen heeft, dan wel met de directeur van de desbetreffende school, op te lossen. Als dit niet het geval is gaat de vertrouwenspersoon na of dit redelijkerwijs alsnog mogelijk is. Zo ja, dan verwijst hij de betrokkene naar degene tegen wie hij zijn bedenkingen heeft en / of naar de desbetreffende directeur en bemiddelt zo nodig daarbij.

Vertrouwenspersoon: Freek Walther (tel: 06-18518001/ e-mail: info@freekwalther.nl)

Stap 5: Klachtencommissie of bestuur

Bent u niet tevreden over de genomen stappen en bent u van mening dat de klacht nog verder behandeld moet worden door een externe partij, dan kunt u de keuze maken of om te stappen naar het bestuur of om de klachtencommissie te benaderen.

Het bestuur is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het bestuur, de klager en de aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt. Als de commissie voldoende informatie heeft over de klacht, volgt een hoorzitting. De klager en de verweerder mogen dan hun verhaal toelichten. Daarna beslist de commissie of de klacht gegrond is.

De commissie kan daarnaast een advies geven aan het schoolbestuur, waarin bijvoorbeeld staat welke maatregelen het bestuur kan nemen. Het bestuur moet de commissie altijd laten weten wat het met de uitspraak en aanbevelingen heeft gedaan. Ook de inspectie en de medezeggenschapsraad moeten door de school worden geïnformeerd.

Een aantal artikelen uit de klachtenregeling

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: El Amien I of El Amien II; b. commissie: de commissie als bedoeld in artikel 4; c. klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie,(een lid van)het bestuur of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend; d. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde; e. contactpersoon: de persoon als bedoeld in artikel 2; f. vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 3; g. aangeklaagde: een (ex-)leerling, ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bestuur of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, tegen wie een klacht is ingediend; h. benoemingsadviescommissie: een door het bestuur ingestelde commissie die bestaat uit leden aangewezen door de geledingen ouders/leerlingen, personeel en bestuur.

Artikel 2

Aanstelling en taak contactpersoon 1. Er is op iedere school ten minste één contactpersoon die de klager verwijst naar de vertrouwenspersoon. 2. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de contactpersoon. De benoeming vindt plaats op voorstel van de directeur. De benoeming gebeurt voor bepaalde of onbepaalde tijd. Ten aanzien van de keuze wie wordt voorgedragen, heeft de desbetreffende medezeggenschapsraad instemmingsrecht. De voordracht behoeft tevens de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de aan te wijzen persoon zelf.

Artikel 7: Openbaarheid 1. Het bestuur legt deze regeling op elke school ter inzage. 2. Het bestuur stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling.
Artikel 8: Evaluatie De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bestuur, de contactpersoon, de vertrouwenspersoon en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad geëvalueerd.
Artikel 9: Wijziging van het reglement Deze regeling kan door het bestuur worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie, met inachtneming van de vigerende bepalingen.
Artikel 10: Overige bepalingen 1. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bestuur. 2. De toelichting maakt deel uit van de regeling. 3. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘klachtenregeling SNIS’ 4. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.