Ouderbetrokkenheid

Onze school heeft een oudercoördinator en een oudercontactpersoon. Het beleid van de school is erop gericht ouders te betrekken bij de zaken die op school gebeuren. Zij vertrouwen immers hun kinderen aan ons toe.

Een goede samenwerking tussen school en thuis is daarom van groot belang. Dit contact gaat verder dan het helpen op feestdagen. Wij gaan ervan uit dat ouders regelmatig de school bezoeken, met leerkrachten van gedachten wisselen, ondersteunen bij verschillende activiteiten, etc.

Als school willen we de communicatie tussen ouders en school bevorderen. Dit willen we o.a. doen door het instellen van contact ouders die een brugfunctie vervullen tussen ouders en school.

Verder willen we cursussen, themabijeenkomsten en koffieochtenden aanbieden waarbij ouders informatie krijgen over het onderwijssysteem. Hierbij is het zowel belangrijk uit te gaan van de behoeften en vragen van de ouders als ook de behoeften van de school om ouders te betrekken bij het onderwijs van de leerlingen.

Verder willen we cursussen, themabijeenkomsten en koffieochtenden aanbieden waarbij ouders informatie krijgen over het onderwijssysteem. Hierbij is het zowel belangrijk uit te gaan van de behoeften en vragen van de ouders als ook de behoeften van de school om ouders te betrekken bij het onderwijs van de leerlingen.

Activiteiten voor onze ouders

Ouderbetrokkenheid binnen de El Amien zal zich dus richten op opvoedingsondersteuning, onderwijsondersteuning en deelname aan bijvoorbeeld de ouderraad of medezeggenschapsraad en voorts door mee te helpen tijdens excursies, bibliotheek, etc.

Als school organiseren wij de volgende activiteiten voor onze ouders:

Kennismakingsmiddagen/avonden;

Rapportbesprekingen;

Themamiddagen/avonden;

Koffieochtenden;

Themabijeenkomsten Piramide;

Voorlichtingsbijeenkomsten;

Bijeenkomsten in het kader van Taal en ouderbetrokkenheid.

In de ouderraad zitten alleen ouders. Zij organiseren in de loop van het schooljaar, samen met het team, een aantal activiteiten. Daarnaast kunnen zij de leerkrachten met bepaalde activiteiten bijstaan. Te denken valt aan feestvieringen op school, de schoolreis, uitstapjes, hulp bij het lezen in de klas, etc. Meer weten of u aanmelden voor deze praktische raad? Neem dan contact op met uw schooldirecteur.

De ouderraad ontvangt en beheert ook de ouderbijdrage. Wij gebruiken de ouderbijdrage om bepaalde activiteiten te bekostigen die niet door de overheid worden gefinancierd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van cadeautjes voor het Suikerfeest (Ied-ul-Fitr) en de bekostiging van de schoolreisjes. Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillig karakter heeft, vragen wij onze ouders voor de voortgang van de activiteiten om de vastgestelde ouderbijdrage op tijd te betalen.

Wilt u meer weten over onze school? In dit geval kunt u onze schoolgids downloaden om meer over onze school en onze activiteiten te lezen.

SCHOOLGIDS EL AMIEN 1
SCHOOLGIDS EL AMIEN 2