Passend onderwijs

Als scholen hebben wij de opdracht om voor elke leerling passend onderwijs te organiseren, ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs van kracht. De wet stelt dat alle kinderen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Elke school moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij kan het gaan om extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs.

Om voor elke leerling een passende plek te organiseren werken de scholen met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De El Amien scholen vallen onder Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam-Diemen (www.swvamsterdamdiemen.nl).

img_006

Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning die alle basisscholen bieden (basisondersteuning). De mogelijkheden van de scholen staat beschreven in het School ondersteuningsprofiel (lees in documenten).

Om de kinderen die dat nodig hebben extra ondersteuning te kunnen bieden zijn de El Amien scholen aangesloten bij het Steunpunt Passend Onderwijs West (SPO West). Vanuit SPO West kunnen zij hulp en begeleiding om op verschillende niveaus organiseren voor leerkrachten en kinderen op school.

Op het moment dat een kind meer ondersteuning nodig heeft dan de El Amien scholen, met extra ondersteuning, kunnen bieden wordt contact opgenomen met het samenwerkingsverband.

Meer informatie