Kwaliteit van het onderwijs

Wij streven ernaar om een excellente school te worden. Wij willen dat onze leerlingen maximale kansen krijgen om zich te kunnen ontplooien.

Onze sleutelwoorden

Scholen hebben schoolspecifieke problemen, zijn gebonden aan wet en regelgeving, enz. Daarom kunnen scholen enkel op resultaten die zij behalen niet met elkaar vergeleken worden.

Contextfactoren spelen ook een rol, als het gaat om onderwijsresultaten: bijvoorbeeld de leerlingenpopulatie, de buurt waarin de school staat, personele problemen enzovoort. Het gaat erom op welke manier de school inspanningen verricht om goede opbrengsten te realiseren. Wij geloven dat alle kinderen een schoolloopbaan moeten doorlopen die past bij hun capaciteit en potentie. Daarom kijken wij kritisch naar ons onderwijsaanbod. Wij stellen hoge eisen aan ons personeel, om zo in het belang van uw kind het beste onderwijs te bieden.

Op de El Amien zijn dit de sleutelwoorden:

  • Vroeg- en voorschoolse educatie;
  • Adaptief onderwijs (het kind hoort erbij, wil leren, heeft een eigen inbreng, wordt begeleid in zijn/haar zelfstandig handelen en zelfvertrouwen en krijgt hierdoor onderwijs op maat);
  • Een goed pedagogisch klimaat;
  • Goede zorgverbreding;
  • Goed leerlingvolgsysteem;
  • Extra aandacht voor de basisvaardigheden (Nederlands, rekenen, lezen en schrijven);
  • Ouderbetrokkenheid;
  • Extra begeleiding;
  • Brede schoolactiviteiten;

Wij zijn een school in ontwikkeling

Wij zijn een school in ontwikkeling en zijn continu bezig om ons onderwijskundig en pedagogisch handelen te verbeteren. Het ontwikkelen van goed onderwijs is voortdurend ons streven. Hiertoe ondernemen wij enkele stappen, zoals ons blijven professionaliseren, het planmatig evalueren van ons onderwijsaanbod,het invoeren van vernieuwingen in ons onderwijs, het optimaal benutten van ons leerlingvolgsysteem en ervoor zorgen dat onze methoden voldoen aan de kerndoelen.

We zijn vanaf 2017 gestart met het opleiden van auditoren. Zij zullen zorgen voor een helder beeld van de kwaliteit van het onderwijs op de school. De auditor voorziet ook in aanbevelingen voor verbetering en verdieping en geeft suggesties voor borging van de gerealiseerde kwaliteit. De auditor presenteert zijn bevindingen aan de betrokkenen. Zij zullen in staat zijn om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen beoordelen en het beïnvloeden van verbeteringen in het maatschappelijk belang van goed onderwijs.

img_015