Zorg voor de kinderen

De El Amien scholen streven ernaar om elk kind te helpen het beste uit zichzelf te halen, vanuit zijn of haar unieke interesse en talent. Hierbij gaat het om goede leerresultaten én om de persoonlijke vorming van de kinderen.

De El Amien scholen willen kinderen een veilige omgeving bieden waarin alle voorwaarden aanwezig zijn om zichzelf zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat kinderen met plezier naar school gaan en dat zij hun mogelijkheden leren ontdekken. Kinderen ontwikkelen zich op allerlei manieren en in verschillend tempo. Soms heeft een kind extra uitdaging of juist ondersteuning nodig om goed mee te kunnen doen. Wij stimuleren de individuele mogelijkheden van het kind en streven er bewust naar om de specifieke kwaliteiten van elk kind naar boven te halen. Om alle kinderen passende ondersteuning te bieden werken wij volgens de 1-zorg route.

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen systematisch zodat zij zorgsignalen tijdig opmerken en wij ondersteuning zo vroeg mogelijk in kunnen zetten. Leerkrachten maken een groepsplan voor het aanbod voor de hele groep. Wanneer de leerkracht signaleert dat de ontwikkeling van een kind op één of meerdere ontwikkelingsgebieden stagneert, stemt de leerkracht het onderwijsaanbod af op de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. De interne begeleider kan de leerkracht hierbij ondersteunen.

Soms profiteert een kind onvoldoende van de basisondersteuning. De leerkracht onderzoekt dan samen met de interne begeleider welke ondersteuning nodig is en hoe zij deze ondersteuning (op school) kunnen organiseren zodat het kind de juiste begeleiding krijgt. De leerkracht stelt voor de leerling een individueel handelingsplan (IHP) op in het groeidocument. Wanneer een kind met behulp van intensieve begeleiding zich niet voldoende kan ontwikkelen, wordt een doorverwijzing naar SBO of SO school aangevraagd bij het samenwerkingsverband (zie ook bij ouders het stukje over Passend onderwijs).

Op school hebben we extra materiaal voor kinderen die onder of boven het niveau presteren. De extra ondersteuning van kinderen vindt zoveel mogelijk in de klas plaats. Het komt incidenteel voor dat leerlingen buiten de klas geholpen worden.

Tijdens een les op El Amien 1

Volgen van leerlingen

Wij volgen de ontwikkeling van al onze leerlingen op een systematische wijze dit leggen wij vast in een (digitaal) leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken hiervoor het CITO leerlingvolgsysteem (CITO staat voor Centraal Instituut Toets Ontwikkeling). Van leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs monitoren wij de eerste drie jaar de voortgang. Op deze manier krijgen wij informatie over ons aanbod en de adviezen die wij onze leerlingen geven.

Er worden in alle groepen volgens een planning, methodeonafhankelijke toetsen afgenomen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. De resultaten gebruiken we om extra informatie te krijgen over het niveau c.q. de ontwikkeling van de kinderen. De werkhouding van onze kinderen bespreken we regelmatig. In groep 8 nemen wij Cito Eindtoets basisonderwijs af.

Om te zorgen voor een doorlopende leerlijn voor de leerlingen hebben wij richtlijnen voor de groepsoverdracht. Op deze manier worden de groepen op een adequate manier overgedragen aan de volgende leerkracht.